Obchodní podmínky a reklamační řad společností A.T. AUTO SERVICE, s.r.o.
1. Převzetí do opravy kompletního vozidla
1.1 Při převzetí do opravy vozidla pracovníkem společností A.T. AUTO SERVICE s.r.o. (dále
Zhotovitel), bude sepsán zakázkový list s majitelem/oprávněným provozovatelem (dále
Objednatel), a udělaná fotodokumentace vizuálního stavu vozidla vč. stavu ujetých km.
Následně se provádí diagnostika převodovky a kontrola funkčností komponent. Po
potvrzení závady mechanických komponent převodovky, Zhotovitelem bude udělán
orientační rozpočet opravy, tj. cena za zhotovení díla a termín dokončení, v souladu
s termínem dodaní náhradních dílu, který Zhotoviteli sdělí dodavatel náhradních dílu, a
to do 7 pracovních dnu ode dne převzetí vozidla do opravy a sepsaní zakázkového listu.
Souhlas s rozpočtem a termínem dokončení zakázky musí být potvrzen Objednatelem
emailem, písemně, SMS, či jiným dostupným způsobem.
1.2 Cena opravy před demontáží a rozebrání převodovky je vždy orientační a nezahrnuje
činností a komponenty, které nebyli předvídatelné při převzetí vozidla do opravy a při
diagnostické kontrole komponent a řidičích jednotek.
1.3 Objednatel bere na vědomí, že s vozidlem jsou prováděny testovací jízdy před a po
opravě, v případě nutností i rozsáhlejšího charakteru.
1.4 V případě nízkého stavu pohonných hmot, bude doplněno potřebné množství pro
uskutečnění testovací jízdy, které bude vyúčtováno ve finální faktuře po ukončení opravy.
1.5 V případě neplatné STK vozidla či absence SPZ, anebo ostrých hran karoserie po dopravní
nehodě, testovací jízda po opravě uskutečněná byt nemůže.
1.6 Při předaní vozidla do opravy a sepsaní zakázkového listu, Objednatel potvrzuje, že je bud
vlastníkem předmětu opravy anebo je zmocněn podepsat zakázkový list a smlouvu o dílo
uzavřít.
1.6 Smluvní vztah Objednatele a Zhotovitele a taky veškerá práva a povinností z něj plynoucí,
se řídí aktuálním Občanským zákoníkem, s čím Objednatel výslovně souhlasí.
1.7 V případě, že rozpočet opravy nebude akceptován ze strany Objednatele do 5 pracovních
dnu od předložení, je Objednatel povinen vozidlo z provozovny Zhotovitele vyzvednout
anebo odtáhnout na vlastní náklady. V tomto případě Zhotovitel prohlašuje, že
rozebranou vadnou převodovku nelze složit do stavu a funkčnosti před převzetím vozidla
do opravy a zahájením opravy.
1.8 Nebude-li vozidlo vyzvednuto/odtaženo do 5 pracovních dnu od oznámení o zrušení
opravy ze strany Objednatele, Zhotovitel bude Objednateli účtovat částku 500,-Kč vč.
DPH za úschovu vozidla za každý započatý den.
1.9 Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Zhotovitelem za účelem nabízení
produktu a služeb anebo zjišťovaní spokojenosti. Souhlas se zpracováním údajů a
s využitím elektronického či telefonického kontaktu Objednatel poskytuje dobrovolně na
dobu neurčitou a prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé. Tento souhlas muže byt
Objednatelem písemně kdykoliv odvolán.
1.10 Objednatel je povinen vyzvednout vozidlo u Zhotovitele nejpozději do 1 měsíce od
oznámení o ukončení opravy Objednateli, a to telefonicky, mailem, SMS, datovou
schránkou, písemně či jiným dostupným způsobem. Pokud Objednatel v uvedené lhůtě
vozidlo nevyzvedne, Zhotovitel bude Objednateli účtovat 500,-Kč vč. DPH za uskladnění
vozidla za každý započatý den.
1.11 Nevyzvedne-li Objednavatel vozidlo ve lhůtě 6 měsíců od oznámení Zhotovitele o
ukončení opravy, má Zhotovitele právo vozidlo Objednatele prodat. Po uplynutí této
lhůty Zhotovitel oznámí Objednateli o prodeji vozidla, v případě, že jej do 15 dnu od
doručení výzvy nevyzvedne. Oznámení Zhotovitel zašle na jemu poslední známou adresu
Objednatele, pokud Objednatel nesdělí Zhotoviteli písemně jinou adresu. Po prodeji
Zhotovitelem nevyzvednutého vozidla, Zhotovitel vyplatí Objednateli vítězek z prodeje
vozidla, a to po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladu na prodej.
Objednatel musí uplatnit právo na vítězek z prodeje vozidla u Zhotovitele, a to ve lhůtě,
v souladu s aktuální právní legislativou.
2 Převzetí do opravy samostatné převodovky
2.1 Po převzetí do opravy samostatné demontované automatické či manuální převodovky (dále
jen převodovka), se provádí rozebrání převodovky za účelem zjištění závady a rozsahu
poškození komponent, a to za stanovenou cenu 3 740 bez DPH, tato částka zahrnuje práce
odvedenou na zjištění závady.
2.2 Zhotovitel do 7 pracovních dnu předloží Objednateli předběžnou cenovou kalkulace a termín
dokončení opravy převodovky, v souladu s termínem dodaní náhradních dílu, který
Zhotoviteli sdělí dodavatel náhradních dílu.
2.3 Předběžná kalkulace stanovena rozpočtem, který je orientační a nemusí zahrnovat činností,
které nebyli předvídatelné v době sepsaní zakázkového listu.
2.4 Objednatel podpisem zakázkového listu potvrzuje, že je bud vlastníkem předtu opravy,
anebo zmocněn smlouvu o dílo (zakázkový list) uzavřít.
2.5 Smluvní vztah Zhotovitele a Objednatele se řídí aktuálním Obchodním zákoníkem.
2.6 Pokud Objednatelem nebude odsouhlasen cenový rozpočet opravy předloženy Zhotovitelem,
a to do 5 pracovních dnu od předložení, je povinností Objednatele uhradit rozebraní a zjištění
závady do 10 pracovních dnu, popř. odvézt předmět opravy na vlastní náklady. V tomto
případě Objednatele bere na vědomí, že vadný předmět opravy nelze složit z poškozených
komponent do původního stavu a zaručit prvotní technický stav jako před rozebráním a
zjištěním závady.
2.7 Objednatel je povinen vyzvednout převodovku u Zhotovitele nejpozději do 1 měsíce od
oznámení o ukončení opravy Objednateli, a to telefonicky, mailem, SMS, datovou schránkou,
písemně či jiným dostupným způsobem. Pokud Objednatel v uvedené lhůtě převodovku
nevyzvedne, Zhotovitel bude Objednateli účtovat 100,-Kč vč. DPH za uskladnění převodovky
za každý započatý den.
2.8 Nevyzvedne-li Objednavatel převodovku ve lhů 6 měsíců od oznámení Zhotovitele o
ukončení opravy, má Zhotovitele právo převodovku Objednatele prodat. Po uplynutí této
lhůty Zhotovitel oznámí Objednateli o prodeji převodovky, v případě, že jej do 15 dnu od
doručení výzvy nevyzvedne. Oznámení Zhotovitel zašle na jemu poslední známou adresu
Objednatele, pokud Objednatel nesdělí Zhotoviteli písemně jinou adresu. Po prodeji
Zhotovitelem nevyzvednuté převodovky, Zhotovitel vyplatí Objednateli vítězek z prodeje
převodovky, a to po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladu na prodej.
Objednatel musí uplatnit právo na vítězek z prodeje převodovky u Zhotovitele, a to ve lhůtě,
v souladu s aktuální právní legislativou.
- Zhotovitel ne nese žádnou odpovědnost za následky, skryte závady či pkození komponent
převodovky v následujících případech:
- neodbornou montáží převodovky na příslušné vozidlo
- nesprávným postupem při plnění převodovky olejovou naplní
- použitím nesprávné specifikace převodového oleje
- během dopravy či manipulaci na místo určení
3 Reklamace opravy kompletního vozidla
3.1 V případě uplatnění reklamace Objednatelem, Zhotovitel převezme vozidlo Objednatele
k posouzení, jestli se jedná o opakovanou závadu, či nikoliv. V souladu s platnou právní
legislativou reklamace bude vyřízená do 30 dnů.
3.2 V případě, že reklamace bude Zhotovitelem zamítnuta, zakázka řídí čl. 1. aktuálních
Obchodních podmínek.
4 Reklamace opravy samostatné převodovky
- 4.1 V případě uplatnění reklamace Objednatelem, Zhotovitel převezme automatickou či
manuální převodovku (dále jen převodovka) Objednatele k posouzení, jestli se jedná o
opakovanou závadu, či nikoliv. V souladu s platnou právní legislativou reklamace bude
vyřízená do 30 dnů.
4.2 V případě, že reklamace bude Zhotovitelem zamítnuta, zakázka řídí čl. 2. aktuálních
Obchodních podmínek.
5 Cenová kalkulace, stanovení termínu realizace a úhrada ukončené opravy
5.1 Termín dokončení opravy počítá se od data odsouhlasení Objednatelem cenové kalkulace
opravy.
5.2 Souhlas s cenovou kalkulací opravy muže byt sdělen Objednatelem mailem, písemně čí
úhradou zálohové faktury, která je vždy ve výší 50% od odhadované kalkulace opravy.
5.3 Konečná fakturační suma, popř. doplatek za ukončenou opravu musí být uhrazen v plné
výší při převzetí vozidla v hotovostí anebo platební kartou. V případě platby převodem,
vozidlo bude vydáno až po připsání přísluš částky na účet Zhotovitele.
6 Dodaní vlastních náhradních dílu, komponent či materiálu
Náhradní díly, spotřební materiál či kompletní převodovky dodané Objednatelem, nebudou
Zhotovitelem pro opravu či výměnu olejové naplní akceptované. Zhotovitel vždy a výhradně
používá vlastní náhradní díly a spotřební materiál, za které nese plnou záruku v souladu
s platnou legislativou. V případě, že Zhotovitel udělá výjimku a použije náhradní díly,
komponenty a spotřební materiál Objednatele, Zhotovitel neposkytuje žádnou záruku na
ukončenou opravu.
7 Záruční podmínky
Záruka na provedenou práce Zhotovitel poskytuje v souladu s platným zněním Občanského
zákoníku, a to při dodržení intervalu Záruční servisní prohlídky evodovky, kterou musí
Zhotovitel provést po ujetí 1000 km anebo do 2 měsíců od převzetí vozidla. Záruční servisní
prohlídku poskytuje Zhotovitel zdarma.
Zhotovitel poskytuje záruku na nové náhradní díly a komponenty v délce 24 měsíců od data
montáží, na repasované či revidované díly a komponenty v délce 6 měsíců od data montáží.