A.T. AUTO SERVICE, s.r.o

Obchodní podmínky a reklamační řad společností A.T. AUTO SERVICE, s.r.o.

 1. Převzetí do opravy kompletního vozidla

  1. Při převzetí do opravy vozidla pracovníkem společností A.T. AUTO SERVICE s.r.o. (dále Zhotovitel), bude sepsán zakázkový list s majitelem/oprávněným provozovatelem (dále Objednatel), a udělaná fotodokumentace vizuálního stavu vozidla vč. stavu ujetých km.

   Následně se provádí diagnostika převodovky a kontrola funkčností komponent. Po potvrzení závady mechanických komponent převodovky, Zhotovitelem bude udělán orientační rozpočet opravy, tj. cena za zhotovení díla a termín dokončení, v souladu s termínem dodaní náhradních dílu, který Zhotoviteli sdělí dodavatel náhradních dílu, a to do 7 pracovních dnu ode dne převzetí vozidla do opravy a sepsaní zakázkového listu. Souhlas s rozpočtem a termínem dokončení zakázky musí být potvrzen Objednatelem emailem, písemně, SMS, či jiným dostupným způsobem.

  2. Cena opravy před demontáží a rozebrání převodovky je vždy orientační a nezahrnuje činností a komponenty, které nebyli předvídatelné při převzetí vozidla do opravy a při diagnostické kontrole komponent a řidičích jednotek.

  3. Objednatel bere na vědomí, že s vozidlem jsou prováděny testovací jízdy před a po opravě, v případě nutností i rozsáhlejšího charakteru.

  4. V případě nízkého stavu pohonných hmot, bude doplněno potřebné množství pro uskutečnění testovací jízdy, které bude vyúčtováno ve finální faktuře po ukončení opravy.

  5. V případě neplatné STK vozidla či absence SPZ, anebo ostrých hran karoserie po dopravní nehodě, testovací jízda po opravě uskutečněná byt nemůže.

  6. Při předaní vozidla do opravy a sepsaní zakázkového listu, Objednatel potvrzuje, že je bud vlastníkem předmětu opravy anebo je zmocněn podepsat zakázkový list a smlouvu o dílo uzavřít.

  1. Smluvní vztah Objednatele a Zhotovitele a taky veškerá práva a povinností z něj plynoucí, se řídí aktuálním Občanským zákoníkem, s čím Objednatel výslovně souhlasí.

  2. V případě, že rozpočet opravy nebude akceptován ze strany Objednatele do 5 pracovních dnu od předložení, je Objednatel povinen vozidlo z provozovny Zhotovitele vyzvednout anebo odtáhnout na vlastní náklady. V tomto případě Zhotovitel prohlašuje, že rozebranou vadnou převodovku nelze složit do stavu a funkčnosti před převzetím vozidla do opravy a zahájením opravy.

  3. Nebude-li vozidlo vyzvednuto/odtaženo do 5 pracovních dnu od oznámení o zrušení opravy ze strany Objednatele, Zhotovitel bude Objednateli účtovat částku 500,-Kč vč. DPH za úschovu vozidla za každý započatý den.

  4. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Zhotovitelem za účelem nabízení produktu a služeb anebo zjišťovaní spokojenosti. Souhlas se zpracováním údajů a

   s využitím elektronického či telefonického kontaktu Objednatel poskytuje dobrovolně na

   dobu neurčitou a prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé. Tento souhlas muže byt Objednatelem písemně kdykoliv odvolán.

  5. Objednatel je povinen vyzvednout vozidlo u Zhotovitele nejpozději do 1 měsíce od oznámení o ukončení opravy Objednateli, a to telefonicky, mailem, SMS, datovou schránkou, písemně či jiným dostupným způsobem. Pokud Objednatel v uvedené lhůtě vozidlo nevyzvedne, Zhotovitel bude Objednateli účtovat 500,-Kč vč. DPH za uskladnění vozidla za každý započatý den.

  6. Nevyzvedne-li Objednavatel vozidlo ve lhůtě 6 měsíců od oznámení Zhotovitele o ukončení opravy, má Zhotovitele právo vozidlo Objednatele prodat. Po uplynutí této lhůty Zhotovitel oznámí Objednateli o prodeji vozidla, v případě, že jej do 15 dnu od doručení výzvy nevyzvedne. Oznámení Zhotovitel zašle na jemu poslední známou adresu Objednatele, pokud Objednatel nesdělí Zhotoviteli písemně jinou adresu. Po prodeji Zhotovitelem nevyzvednutého vozidla, Zhotovitel vyplatí Objednateli vítězek z prodeje vozidla, a to po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladu na prodej.

Objednatel musí uplatnit právo na vítězek z prodeje vozidla u Zhotovitele, a to ve lhůtě, v souladu s aktuální právní legislativou.

 1. Převzetí do opravy samostatné převodovky

  1. Po převzetí do opravy samostatné demontované automatické či manuální převodovky (dále jen převodovka), se provádí rozebrání převodovky za účelem zjištění závady a rozsahu poškození komponent, a to za stanovenou cenu 3 740 bez DPH, tato částka zahrnuje práce odvedenou na zjištění závady.

  2. Zhotovitel do 7 pracovních dnu předloží Objednateli předběžnou cenovou kalkulace a termín dokončení opravy převodovky, v souladu s termínem dodaní náhradních dílu, který Zhotoviteli sdělí dodavatel náhradních dílu.

  3. Předběžná kalkulace stanovena rozpočtem, který je orientační a nemusí zahrnovat činností, které nebyli předvídatelné v době sepsaní zakázkového listu.

  4. Objednatel podpisem zakázkového listu potvrzuje, že je bud vlastníkem předmětu opravy, anebo zmocněn smlouvu o dílo (zakázkový list) uzavřít.

  5. Smluvní vztah Zhotovitele a Objednatele se řídí aktuálním Obchodním zákoníkem.

  6. Pokud Objednatelem nebude odsouhlasen cenový rozpočet opravy předloženy Zhotovitelem, a to do 5 pracovních dnu od předložení, je povinností Objednatele uhradit rozebraní a zjištění závady do 10 pracovních dnu, popř. odvézt předmět opravy na vlastní náklady. V tomto

   případě Objednatele bere na vědomí, že vadný předmět opravy nelze složit z poškozených komponent do původního stavu a zaručit prvotní technický stav jako před rozebráním a zjištěním závady.

  7. Objednatel je povinen vyzvednout převodovku u Zhotovitele nejpozději do 1 měsíce od oznámení o ukončení opravy Objednateli, a to telefonicky, mailem, SMS, datovou schránkou, písemně či jiným dostupným způsobem. Pokud Objednatel v uvedené lhůtě převodovku

   nevyzvedne, Zhotovitel bude Objednateli účtovat 100,-Kč vč. DPH za uskladnění převodovky za každý započatý den.

  8. Nevyzvedne-li Objednavatel převodovku ve lhůtě 6 měsíců od oznámení Zhotovitele o

   ukončení opravy, má Zhotovitele právo převodovku Objednatele prodat. Po uplynutí této lhůty Zhotovitel oznámí Objednateli o prodeji převodovky, v případě, že jej do 15 dnu od doručení výzvy nevyzvedne. Oznámení Zhotovitel zašle na jemu poslední známou adresu Objednatele, pokud Objednatel nesdělí Zhotoviteli písemně jinou adresu. Po prodeji Zhotovitelem nevyzvednuté převodovky, Zhotovitel vyplatí Objednateli vítězek z prodeje převodovky, a to po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladu na prodej.

   Objednatel musí uplatnit právo na vítězek z prodeje převodovky u Zhotovitele, a to ve lhůtě, v souladu s aktuální právní legislativou.

   • Zhotovitel ne nese žádnou odpovědnost za následky, skryte závady či poškození komponent

    převodovky v následujících případech:

   • neodbornou montáží převodovky na příslušné vozidlo

   • nesprávným postupem při plnění převodovky olejovou naplní

   • použitím nesprávné specifikace převodového oleje

   • během dopravy či manipulaci na místo určení

 2. Reklamace opravy kompletního vozidla

  1. V případě uplatnění reklamace Objednatelem, Zhotovitel převezme vozidlo Objednatele k posouzení, jestli se jedná o opakovanou závadu, či nikoliv. V souladu s platnou právní legislativou reklamace bude vyřízená do 30 dnů.

  2. V případě, že reklamace bude Zhotovitelem zamítnuta, zakázka řídí čl. 1. aktuálních Obchodních podmínek.

 3. Reklamace opravy samostatné převodovky

  – 4.1 V případě uplatnění reklamace Objednatelem, Zhotovitel převezme automatickou či manuální převodovku (dále jen převodovka) Objednatele k posouzení, jestli se jedná o opakovanou závadu, či nikoliv. V souladu s platnou právní legislativou reklamace bude vyřízená do 30 dnů.

  4.2 V případě, že reklamace bude Zhotovitelem zamítnuta, zakázka řídí čl. 2. aktuálních Obchodních podmínek.

 4. Cenová kalkulace, stanovení termínu realizace a úhrada ukončené opravy

  1. Termín dokončení opravy počítá se od data odsouhlasení Objednatelem cenové kalkulace

   opravy.

  2. Souhlas s cenovou kalkulací opravy muže byt sdělen Objednatelem mailem, písemně čí úhradou zálohové faktury, která je vždy ve výší 50% od odhadované kalkulace opravy.

  3. Konečná fakturační suma, popř. doplatek za ukončenou opravu musí být uhrazen v plné výší při převzetí vozidla v hotovostí anebo platební kartou. V případě platby převodem, vozidlo bude vydáno až po připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

 5. Dodaní vlastních náhradních dílu, komponent či materiálu

  Náhradní díly, spotřební materiál či kompletní převodovky dodané Objednatelem, nebudou Zhotovitelem pro opravu či výměnu olejové naplní akceptované. Zhotovitel vždy a výhradně používá vlastní náhradní díly a spotřební materiál, za které nese plnou záruku v souladu

  s platnou legislativou. V případě, že Zhotovitel udělá výjimku a použije náhradní díly,

  komponenty a spotřební materiál Objednatele, Zhotovitel neposkytuje žádnou záruku na ukončenou opravu.

 6. Záruční podmínky

Záruka na provedenou práce Zhotovitel poskytuje v souladu s platným zněním Občanského zákoníku, a to při dodržení intervalu Záruční servisní prohlídky převodovky, kterou musí Zhotovitel provést po ujetí 1000 km anebo do 2 měsíců od převzetí vozidla. Záruční servisní prohlídku poskytuje Zhotovitel zdarma.

Zhotovitel poskytuje záruku na nové náhradní díly a komponenty v délce 24 měsíců od data

montáží, na repasované či revidované díly a komponenty v délce 6 měsíců od data montáží.

Hodinové sazby jednotlivých úkonu společností A.T. AUTO SERVICE s.r.o.

Platnost od 1.1.2024

Úkon

Normohodina (Nh), Kč

Mechanická práce – automatické, manuální převodovky, rozvodové skříně a diferenciály

950,-

Oprava elektroinstalace vozidla,

řídicích jednotek a modulu

950,-

programovaní/upgrade SW

Individuálně dle typu vozidla

Diagnostika závady a kontrola funkčností komponent

Od 2500,-

Načtení chybových kódu diagnostickým přístrojem

600,-

Rozebrání a zjištění závady převodové skříně

3 750 za úkon

Ceník pneuservisu

Platnost od 1.1.2024

Průměr kola

Cena vč. vyvažovaní a závaží, Kč

14´- 15´

800,-

16´-17´

1000,-

18´-19´

2000,-

20´ a RUNFLAT

2200,-

Dodávky

2000,-

Plnění klimatizace Platnost od 1.1.2024 Chladivo R134A

Kontrola, čištění a plnění klimatizací

550 až 2500, – Kč

Chladivo R1234yf

Kontrola, čištění a plnění klimatizací

2500 až 3890, – Kč

 • Ceny jsou bez DPH